Historie

Sbor dobrovolných hasičů

KOBLOV

Historie

V roce 1898 se obec Koblov a Petřkovice dohodly zakoupit společnou ruční čtyřkolovou stříkačku, která byla umístěna v Petřkovicích. Když hořelo v Koblově, museli si občané do Petřkovic pro stříkačku přijet. Převážení stříkačky z jedné obce do druhé bylo vzhledem k tehdejšímu stavu silnic velmi obtížné, zdlouhavé, převážně s pozdním příjezdem. Dne 26. listopadu 1911 v dopoledních hodinách vypukl v usedlosti rolníka Adolfa Kocurka z neznámých příčin požár, jemuž padl za oběť celý statek kromě uchráněné stodoly. Po tomto požáru se konečně začalo uvažovat o zakoupení vlastní stříkačky a zřízení hasičského sboru v obci. Na den 22. Dubna 1913 svolalo obecní zastupitelstvo schůzi, na které 50 občanů Koblova odsouhlasilo založení dobrovolného hasičského sboru. Prvním náčelníkem byl zvolen pan Richard Nováček a bylo zvoleno dalších 8 členů výboru.

1913 – založení sboru

Z rozhodnutí obecního zastupitelstva byla dne 17. Května 1914 zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka a 20 výzbrojí pro členstvo. Tehdejší fojt Theodor Gábor dne 7. Srpna 1914 z nádraží Annaberku, dnes Chalupki v Polsku, stříkačku dovezl. Hasičská stříkačka byla umístěna v obecní stodole a výzbroj na půdě obecní školy. Ke schválení stanov došlo až 25. Května 1914 landrátem Welenkampem v Ratiboři. 1. Světová válka oslabila činnost hasičského sboru následkem narukování činných členů. Po válce v roce 1919 došlo k obnovení činnosti. Dne 4. Února 1920 na základě Versailleské smlouvy připadlo hlučínsko k Československé republice. Byla zřízena Hlučínská župa, jejímž členem se hasičský sbor Koblov stal. V září 1922 přestoupil do župy Slezskoostravské a přijal českou řeč. Došlo k volbě nového výboru a starostou českého hasičského sboru Koblov byl zvolen Petr Veselek a náčelníkem Richard Nováček. V tomto roce uspořádali hasiči první letní slavnost, která obohatila Koblov po stránce kulturní.

1922 – první letní slavnost

V roce 1923 hostinský Leopold Baran daroval hasičům nevyhovující ledovnu, ze které na tomtéž míste hasiči a koblovští občané postavili hasičskou zbrojnici. Na stavbu hasičské zbrojnice materiálem přispělo vedení Dolu Anselm. V noci 23. Července 1923 vypukl u domkáře Josefa Čuraje požár, který zachvátil celou hospodářskou usedlost. V troskách požářiště bylo nalezeno uhořelé tělo třiadvacetiletého syna domkáře Valentina Čuraje. V roce 1924 se uskutečnilo vysvěcení hasičské zbrojnice a uskutečnila se slavnost poprvé na přiděleném hřišti vedle hasičské zbrojnice. Toto hřiště bylo požárníky využíváno pro výcvik družstev, soutěže k různým zahradním slavnostem. Od roku 1932 byla zakoupena přenosná stříkačka Herold. Dne 25. Září téhož roku byl zakoupen dopravní automobil značky Tatra za 28 000 korun a 130 metrů hadic. Na koupi hasičské techniky a výzbroje přispělo obecní zastupitelstvo 32 000 korunami a 27 800 korun zapujčila raiffeisenka v Hrušově. Teprve v roce 1938 byl dluh zaplacen.

Dne 8. Října 1938 bylo Hlučínsko obsazeno Němci a hasičský sbor Koblov byl začleněn do říšské organizace „Feuerlöschpolizei“. V září 1939 vypukla 2. světová válka a 12 členů hasičského sboru narukovalo. Celé válečné období 1939-1945 bylo smutným mezníkem v dějinách obce a hasičského sboru. Padlo 8 aktivních členů. Dne 30. dubna 1945 byla obec Koblov osvobozena. Zásluhou Antonína Tvrdého nebyla hasičská technika a výzbroj osvoboditeli považována za válečnou kořist. Došlo k zapečetění hasičské zbrojnice. Až v červnu došlo k odpečetění a činnost hasičského sboru s pětadvaceti činnými členy se obnovila. Na podzim 1945 byla zakoupena starší dvoukolová motorová stříkačka Sigmund a 450 metrů hadic od hasičského sboru Železáren Vítkovice. Hasiči koncem roku 1946 přebrali od spolku vojínů, Kriegsvereinu, do své péče pohřební vůz. Od roku 1947 v rámci hasičských slavností byly pořádány soutěže hasičských družstev a koblovské družstvo mužů se zúčastňovalo různých soutěží, pořádaných okolními hasičskými sbory. V říjnu 1948 byl zakuopen z Dolu Salma v Ostravě dopravní vůz zn. Brenabor.

V roce 1950 byla zakoupena elektrická siréna, která svolávala členy k požáru. Následně v průběhu jednoho roku byla provedena oprava požární zbrojnice. Pro nepojízdnost dopravního vozu Tatra byl v roce 1956 dodán na přechodnou dobu otevřený požární automobil Škoda z požárního sboru Muglinov. V tomto roce bylo započato s výcvikem dvou družstev mladých požárníků, kteří jsou dnes nosným pilířem hasičského sboru. V roce 1957 bylo ustaveno družsto žen, které se taktéž zapojilo do soutěží požárních družstev. Družstvo dorostenců se v roce 1957 umístilo v II. Kole na 1. Místě.

Dopravní automobil Tatra byl vyřazen a převezen do muzea v Kopřivnici. V roce 1959 byl přidělen typizovaný požární automobil DV 8 – Tatra 805. V roce 1964 se začalo s přístavbou požární zbrojnice. Přes potíže, které vznikly, byla přístavba dokončena až 28. Srpna 1967. V roce 1969 se pro členy, kteří se podíleli na přístavbě, uskutečnil dvoudenní zájezd do PLR. Roku 1976 byl Koblov přidělen k městu Ostravě pod ObNV Ostrava 2. V roce 1978 bylo dodáno požární vozidlo IFA LF 16 W 50 a Tatra 805 byla převedena do VPS Lhotka. V roce 1979 z VPS Kunčice bylo přiděleno přívěsné čerpadlo PPS 12. V roce 1980 byla z VPÚ Ostrava přidělena starší cisternová stříkačka CAS 32 – Tatra 138. V tomto roce bylo utvořeno družstvo dorostenek.

V roce 1983 oslavil požární sbor Koblov 70 let činnosti. U této příležitosti byla požárnímu sboru udělena medaile „Za příkladnou práci“. V tomto roce došlo k vyřazení požárního vozidla IFA. V roce 1988 bylo dodáno požární vozidlo DVS 12 – Avia 30. Z důvodu přestavby požární zbrojnice v roce 1989 byla CAS 32 – Tatra 138 převedena do požárního sboru Kunčičky. V létech1990 – 1993 byla již zase provedena nástavba hasičské zbrojnice, prohloubení sklepů a oprava základů. Do července 1997 se zvelebovalo okolí hasičské zbrojnice a dne 7. Července 1997 při katastrofální povodni, která postihla Koblov a městské obvody Ostravy, došlo k zatopení hasičské zbrojnice. JSDH byla nasazena na čerpání vody a likvidační práce. Členové SDH odstraňovali škody způsobené zaplavením hasičské zbrojnice. V roce 2000 byl stav členské základny 89 členů, z toho 42 mužů, 37 žen a 10 mladých hasičů. V současné době užívá SDH Koblov renovované požární vozidlo DVS 12 – Avia 30.

Zdroj

Historie sborů dobrovolných hasičů na území města Ostravy, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska